top of page

INTRODUKTION

Geriatri kaldes ældresygdomme i daglig tale og er det lægelige speciale som tager sig af ældre og skrøbelige patienter. På samme måde som børn har brug for læger som er specialister i børns sygdomme, har skrøbelige ældre også brug for specialister i ældres sygdomme. Både for børn og ældre gælder det nemlig at de ikke bliver syge af de samme årsager eller reagerer på samme måde ved sygdom som resten af befolkningen.

 

Geriatri er et hurtigt voksende speciale på hospitalerne, da akut syge og svækkede ældre patienter udgør en betydelig del af de indlagte patienter. Denne patientgruppe har behov for specialiseret hjælp og behandling for at have de bedste chancer for at komme ovenpå igen og genvinde de færdigheder de måtte have mistet under sygdommen.

ANTALLET AF ÆLDRE I DANMARK ER HURTIGT STIGENDE

Antallet af ældre i Danmark er hurtigt stigende og fra år 2020 til 2030 stiger antallet af ældre over 80 år med 59% svarende til yderligere 160.000 ældre over 80 år. I de kommende år frem til 2040 og 2050 vil denne befolkningsgruppe vokse yderligere og i 2050 udgøre den omkring 10% af befolkningen.

Mange af disse vil være friske og ikke nødvendigvis have behov for geriatriens hjælp, men der vil blive et meget stort antal ældre som er svækkede, skrøbelige og multisyge og som kan have gavn af geriatrisk hjælp.

GERIATRI: PATIENTEN SOM HELHED

I geriatrien har man ikke fokus på et enkelt organ, men derimod på patienten som helhed og på det overordnede helbred, trivsel og funktionsevne.

Geriatriske speciallæger har en bred viden indenfor alle medicinske specialer og benytter sig af sparring med organspecifikke speciallæger i særlige situationer hvor der er behov for input om en bestemt problemstilling for at lave den bedste samlede behandlingsplan for patienten.

DE SKRØBELIGE ÆLDRE

Når skrøbelige ældre bliver syge viser det sig ofte ikke på samme måde som når yngre voksne bliver syge. Ofte er symptomerne meget uspecifikke såsom fald, forvirring, manglende appetit, manglende energi, og manglende evne til at klare de daglige gøremål som den ældre ellers plejer at klare selv. En speciallæge i geriatri er specialist i at se bag om disse uspecifikke symptomer, kender til de hyppigste årsager til sygdom hos ældre, og kan iværksætte den rette udredning og behandling.

 

I geriatrien har man fokus på patienten som helhed både fysisk, psykisk og socialt. De ældre skrøbelige patienter har ofte problemstillinger indenfor alle tre områder og det er vigtigt at adressere dem alle for at hjælpe patienten bedst muligt.

GERIATRISK VURDERING OG UDREDNING

En geriatrisk vurdering og udredning er tidskrævende, da man gennemgår alle de helbredsproblemer som patienten, de pårørende og lægen finder relevante. Medicinlisten gennemgåes fuldstændigt mhp om hvert enkelt præparat er til gavn for patienten ud fra dennes situation og helbredstilstand. Der laves en samlet konklusion og behandlingsplan hvor alle helbredsproblemer listes op, med hver deres plan for udredning eller behandling.

 

Af den grund varer den første konsultation i klinikken ca. halvanden time og før da er der allerede brugt op mod en times forberedelsestid på at gennemgå sygehusjournalen, medicinlisten, blodprøver og scanninger grundigt.

 

Kun på den måde kan der laves en samlet vurdering og plan til gavn for den ældre patient. Man får som regel det bedste resultat ved at indgå i et forløb med opfølgende konsultationer.

1607147533-huge.jpg

Ring for tidsbestilling

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

Lukket

Lukket

bottom of page